אתר בנייה אילוסטרציה Depositphotos_20949867_XL lagereek
אתר בנייה אילוסטרציה Depositphotos_20949867_XL lagereek

העירייה תובעת מרמ"י מאות מיליונים: "הפרו את הסכם הגג בקרית שחקים"

העירייה טוענת כי רשות מקרקעי ישראל הפרה את כל התחייבויותיה והחלה בשיווק מגרשים שמיועדים בעיקר למגורים, ללא תיאום עם העירייה, מבלי שהוסכם על אומדן הוצאות פיתוח

פורסם בתאריך: 21.7.22 08:27

עיריית הרצליה נגד רשות מקרקעי ישראל. עיריית הרצליה תובעת את רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) בסכום של לא פחות מ-380 מיליון שקלים, זאת בעקבות טענות להפרת הסכם הגג בין הצדדים בנושא תוכנית קריית שחקים (תמ"ל 1082).
בכתב התביעה שהוגש ביום שני השבוע לבית המשפט המחוזי, מבקשת העירייה מבית המשפט לאכוף את הסכם הגג שנכרת בין העירייה (התובעת), לרמ"י (הנתבעת) ב-19.1.2016, לחזור ולקיים מו"מ עם העירייה ביחס לגובה עלויות הפיתוח הראויות והנכונות לתכנית 'קריית שחקים', במטרה להגיע לאומדן מוסכם, או לחילופין, להורות על הקמת ועדת היגוי, במטרה להגיע לאומדן עלויות פיתוח מוסכמות על בסיסו יפורסמו מכרזי שיווק הקרקע בתכנית.

"רמ"י הפרה אחת לאחת ובאופן מהותי את כל התחייבויותיה ולמעשה החלה בשיווק מגרשים שמיועדים בעיקר למגורים, ללא תיאום עם העירייה, מבלי שהוסכם על אומדן הוצאות פיתוח, ואף תוך שנקבע כי תחת תשלום הוצאות פיתוח לרמ"י, ישלם היזם הזוכה היטלי פיתוח בהתאם לחוקי העזר העירוניים", טוענת העירייה בכתב התביעה.

עוד מציינת עיריית הרצליה, כי לא תוכל להקים את התשתיות המורכבות והיקרות ללא המימון הדרוש, שכן במקרה זה היא עלולה להישאר בפני שוקת שבורה וגם היזמים אשר יזכו במכרזים, יוותרו עם קרקע וזכויות, ואולי אף דירות, בהן אף אחד לא יכול להתגורר, וזאת בשל היעדר תשתיות. "את כל אלה הסכימו הצדדים למנוע, באמצעות המנגנון המוסכם שנקבע בהסכם הגג, אשר הופר כאמור על ידי רמ"י בראש חוצות ובמודע", טוענת העירייה.

העירייה מגוללת בכתב התביעה את השתלשלות העניינים בינה לנתבעת, כאשר בחודש פברואר 2022 הודיעה רמ"י לעירייה כי תפעל לשיווק שני מגרשים. "יצוין, כי מגרשים אלה כוללים כ-970 יח"ד המשתרעות על כ-87,000 מ"ר, כ-1,380 מ"ר מסחר, ופחות מ-3,000 מ"ר מבנים ומוסדות ציבור. כך, למרות שהצדדים טרם הגיעו להסכמה בדבר גובה הוצאות הפיתוח לתכנית, אותן יש לגבות מהיזמים שיזכו במכרזים, רמ"י הודיעה כי תפרסם מכרז "ללא דיחוי". ימים ספורים בלבד לאחר מכן, ב-6.3, אישרה ועדת הפרויקטים של הנתבעת, תקציב לפרויקט קריית שחקים בסך של יותר מ-487 מיליון שקלים. מדובר בהפרה בוטה של הוראות הסכם הגג, אשר קבע כי עלויות הפיתוח תוסכמנה על ידי העירייה ורמ"י ותאושרנה על ידי ועדת הפרויקטים.

ביום 29.5.22 השיבה הנתבעת והודיעה כי היא מתחילה לפעול לשיווק התכנית על בסיס אגרות והיטלים, מספר ימים לאחר מכן, ב-2.6 הודיעה העירייה לרמ"י כי היא מצרה על התנהלותה הכוחנית של הנתבעת, וציינה, כי בהתאם להוראות הסכם הגג, הבחירה אם לשווק את התכנית על בסיס אגרות והיטלים או על בסיס הוצאות פיתוח שיגבו על ידי רמ"י נתונה לעירייה ולא לרמ"י, והעירייה דוחה את הודעתה של רמ"י. כעבור חמישה ימים נוספים, ב-7.6 מציינת רמ"י שככל שברצון העירייה להפסיק את ההסכם, עליה להודיע לרמ"י על כך, וזאת על מנת שתכלכל את צעדיה בעניין.

עוד ציינה העירייה, שהופתעה לגלות "כי ביום 9.6.22 או בסמוך לכך פרסמה רמ"י מכרז מקוון ל"רכישת זכויות חכירה לבניית 733 יח"ד למגורים, מסחר ומוסדות ציבור בהרצליה", וזאת ביחס למתחם א', מגרש 200 בשטח 5,288 מ"ר. במכרז זה בלבד מוצעות לשיווק למעלה מ-44% מכלל יחידות הדיור ונכללים בו רק מעט שטחי מסחר ותעסוקה. למותר לציין, כי יש בפרסום מכרז שעיקרו למגורים משום פגיעה בתקציב העירייה, והגדלת היגרעון, וזאת בשל הצורך לממן את הוצאות המגורים, בעוד אין הכנסה ממסחר ותעסוקה. התנהלותה של רמ"י, הן בעצם פרסום המכרז, והן באופן פרסומו, תוך הותרת העירייה מראש, בפני שוקת שבורה, והיעדר אפשרות מעשית לבצע את התחייבויותיה על פי הסכם הגג, מהווה הפרה בוטה של הוראות ההסכם ולמעשה ניצול ציני של הכוחות המסורים לה הלכה למעשה, בבחינת התנהגות כוחנית, בלתי אחראית, אשר איננה הולמת רשות מרשויות המדינה. התירוץ שהובא על ידי הנתבעת, בדבר קיומו של משבר דיור במדינת ישראל, הוא עלה תאנה קלוש, אשר אינו עומד ולו ברוח מצויה.

עוד נטען כי משגילתה התובעת את עובדת פרסום המכרז, היא שיגרה ב-29.6, מכתב התראה, בו הובא לידיעת הנתבעת, כי "פעולותיה מהוות הפרה בוטה של הסכם הגג. בהתאם נדרשה הנתבעת לבטל את המכרז לאלתר ולעצור מיידית את הליכי המכרז ולשוב לקידום מו"מ יעיל ותמציתי בין הצדדים". שבוע אחרי כן, ב- 6.7. נתקבלה תשובה לפנייה, בה סירבה רמ"י לדרישת העירייה לבטל את המכרז ולשוב למו"מ. בהמשך לכך, מפנה העירייה להפרה נוספת של ההסכם: "מעיון באתר רמ"י עולה, כי בכוונת הנתבעת לצאת למכרז נוסף ביחס למגרש 300, אשר אף הוא מגרש שעיקרו מגרש בנייה למגורים, הכולל (כשטחים עיקריים) 21,420 מ"ר שטחים למגורים, ב- 238 יח"ד, וכן 480 מ"ר מסחר, ו- 330 מ"ר מבנים ומוסדות ציבור. מכאן, שהנתבעת מפרה את הסכם הגג הפרה נוספת".

 

לסיכום, מדגישה עיריית הרצליה כי לא נותרה בידה בריה אלא להגיש את התביעה. "התביעה מוגשת בלית ברירה, אחרי שכלו כל הקיצין, ונוכח התנהלותה הכוחנית, הבלתי ראויה של הנתבעת אשר בחרה לנצל את כוחה באופן ציני, ולשוב ולהפר, הפרות חוזרות ונשנות את הסכם הגג. פרסום המכרז באופן חד צדדי אף חייב את העירייה לפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה לקבלת סעד מיידי על מנת לעצור את הליכי המכרז אשר עלולים להסב נזקים לא רק לעירייה, ובעקיפין לתושבי הרשות ולציבור כולו, אלא גם ליזמים אשר פועלים לשם הגשת הצעות למכרז".

# # # 

תכנית "קרית שחקים", אשר החלה את דרכה כתכנית בסמכות ועדה מחוזית בתיאום עם הוועדה המקומית, קודמה ואושרה במסלול מזורז על ידי הוועדה הארצית לתכנון ובניה של מתחמים מועדפים לדיור כתמ"ל 1082 ופורסמה למתן תוקף ביום 10.1.20. מדובר בתכנית מועדפת לדיור החלה במבואות העיר הרצליה בכניסה המערבית, בין מרכז העיר הקיים והוותיק לבין אזור התעסוקה והים, ובסמוך למתחם גליל ים. התכנית משתרעת על שטח של כ- 204 דונם, במשולש שבין נתיבי איילון ממערב, שדרות שבעת הכוכבים בדרום, ופארק הרצליה מצפון. התכנית קובעת זכויות בנייה אינטנסיביות, לפי צפיפות של 90 יח"ד לדונם, וכן 200,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר אשר ייבנו במגדלים, אשר הגובה של רובם נע בין 20 ל-60 קומות, שטחים לבנייני ציבור, ושטחים פתוחים. עוד כוללת התכנית הוראות להקמת מרכז תחבורה חדיש ומשוכלל. וקובעת באופן חריג וחדשני ביותר, כי כל הדרכים לכלי רכב בתוך תחום התכנית יעברו בתת הקרקע, למעשה בתוך מנהרות, וכי במפלס הרחוב יהיה מעבר רק להולכי רגל ורוכבי אופניים.

מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה: "התביעה טרם הגיעה אלינו, לכשנקבלה נוכל להתייחס".


הצטרפו לערוץ הטלגרם של צומת השרון הרצליה


אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון הרצליה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר