הפגנת תושבים בחודש יולי בכניסה לשדה התעופה, נגד קידום התוכנית בותמ"ל
הפגנת תושבים בחודש יולי בכניסה לשדה התעופה, נגד קידום התוכנית בותמ"ל

בדרך לבג"ץ: נדחתה בקשתו של פביאן לבטל את החלטת קבינט הדיור לגבי מתחם הענק בצפון הרצליה

חבר המועצה טוען כי החלטת הקבינט לקדם במסלול המהיר תוכניות להקמת אלפי דירות בצפון הרצליה ובמתחם המט"ש היא "מחטף", שכן היא התקבלה לאחר ההחלטה ללכת לבחירות כלליות

פורסם בתאריך: 3.2.19 12:26

משרד המשפטים דחה את טענותיו של חבר מועצת עיריית הרצליה, איל פביאן, הדורש לבטל את החלטת קבינט הדיור להכריז על מתחם "הרובע הצפוני" בהרצליה (שבחלקו פועל שדה התעופה) ומתחם המט"ש כמתחמים מועדפים לדיור, זאת בעקבות פגמים שנפלו לטענתו באישור ההחלטה. משמעות ההכרזה, נזכיר, היא קידומן במסלול המהיר בותמ"ל (הוועדה לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור) של תוכניות הבנייה בשני המתחמים, במסגרתן מתוכננות לקום יותר מ-11 אלף יחידות דיור. בעקבות תשובת משרד המשפטים אמר פביאן כי בכוונתו ובכוונת תושבים פעילים המתנגדים לבנייה, להגיש בתוך כשבועיים עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה.

כאמור, בתשובה שהעביר עו"ד רוסלאן עותמאן מהמחלקה לייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים לפנייתו של פביאן ליועץ המשפטי לממשלה וליועץ המשפטי של משרד האוצר בחודש שעבר, כותב עו"ד עותמאן כי אין מניעה להביא את ההצעות להכריז על המתחמים מט"ש הרצליה והרצליה רובע צפוני כמתחמים מועדפים לדיון ואישור בקבינט בתקופת בחירות, כפי שטען פביאן, וכי עניין זה נבחן מבעוד מועד על ידי הגורמים הרלוונטיים במינהל התכנון.

הישארו מעודכנים בכל הסיפורים החמים בהרצליה:

נזכיר כי בתחילת ינואר פנה פביאן, באמצעות עו"ד חיה ארז, ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד אביחי מנדלבליט וליועץ המשפטי למשרד האוצר עו"ד אסי מסינג וביקש להורות על ביטול החלטות קבינט הדיור מיום 31.12.18 להכריז על מתחמים מועדפים לדיור בהרצליה, בטענה כי ההחלטות חורגות מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין קבלת החלטות על ידי הממשלה והשרים בתקופת בחירות. בפנייה כתבה ארז גם כי "חוק הותמ"ל הוא הוראת שעה, אשר הייתה אמורה לפוג באוגוסט 2018 והוארכה בשנה. לא ניתן לדעת אם חוק הותמ"ל יפוג חודשים ספורים לאחר הבחירות, באוגוסט 2019 או יוארך פעם נוספת, שכן מדובר בחוק שנוי במחלוקת, שהארכת תוקפו נתקפה בבית המשפט העליון. לפיכך, קבלת ההחלטה על הכרזת המתחמים ערב הבחירות מעלה חשש שמדובר במחטף".

איל פביאן

איל פביאן. צילום דני שביט

על כך ענו במשרד המשפטים כי "שאלת האפשרות להביא את ההצעות להכריז על המתחמים האמורים כמתחמים מועדפים לדיון ואישור בקבינט הדיור, על אף העובדה כי אנו נמצאים בתקופת בחירות, נבחנה מבעוד מועד על ידי הגורמים הרלוונטיים במינהל התכנון ובהמשך לכך גם במשרד המשפטים. בעקבות בחינה זו, נמצא כי אין בהיבט זה מניעה להביא את ההצעות האמורות, לרבות ביחס לשני המתחמים בהרצליה, לדיון ואישור בקבינט כאמור".

במשרד המשפטים פירטו כי "מתחם הרובע הצפוני בהרצליה הופיע בסדר היום של קבינט הדיור שהיה אמור להתקיים ביום 10.12.18, טרם התקבל בכנסת חוק התפזרות הכנסת העשרים, ביום 26.12.18. בסופו של יום, נדחה קבינט הדיור והוא התקיים ביום 31.12.18. חשוב להבהיר, בהקשר זה, כי טרם הבאת המתחם לדיון בקבינט הדיור וטרם נתקבל חוק ההתפזרות, נעשתה עבודה מקצועית רחבה ומקיפה של כל הגורמים הנוגעים בדבר הן במישור התכנוני והן במישור המשפטי, זאת על מנת לבדוק אם המתחם מקיים את הוראות החוק. בנוסף, בשים לב לכך, כי החוק עתיד לפוג בחודש אוגוסט 2019, וככל שקבינט הדיור יתכנס לאחר הבחירות במאי 2019, הנחת העבודה היא כי התכניות שתוכרזנה לאחר הבחירות כבר לא ידונו בותמ"ל. בהתאם להוראות הדין, רק תכנית שהופקדה בתוך תקופת החוק, יכולה להמשיך להיות נדונה בותמ"ל. טרם הפקדת התכנית יש מספר שלבים תכנוניים שעל התכנית לעבור, ומשכך הסיכוי שהתכניות הללו תעמודנה בלוחות הזמנים, הוא נמוך מאוד, עד בלתי אפשרי. מכאן החשיבות והדחיפות להכריז את המתחם כמתחם מועדף לדיור בעת הזו".

עוד הוסיפו ממשרד המשפטים: "באשר למתחם מט"ש הרצליה, הובהר לנו על ידי גורמי המקצוע במינהל התכנון, כי ככל שהמט"ש לא יפונה ממיקומו הנוכחי תוך מציאת פתרון ביוב אחר, במסגרת התכנית שתידון בותמ"ל, המשמעות היא שלא ניתן להביא לביצוע של מספר תכניות שכוללות יחידות דיור, מאחר שאין פתרון ביוב מניח את הדעת לנושא זה. כמו כן, התכנית תציע חיבור למט"ש אחר, שהוא מיטבי יותר בהיבטים מקצועיים, חלף המט"ש שיבוטל, וגם מטעם זה יש בה חשיבות תכנונית מיוחדת. יוער, כי הכרזה על מתחם כמועדף לדיור משמעה כי מתקיימות הוראות החוק בעניינו של המתחם וכי קבינט הדיור סבור שיש מקום להגיש תכנית מועדפת לדיור בתחומו. מדובר בתנאי הכרחי להמשך קידום ההליך התכנוני בותמ"ל אך הוא אינו מחייב את הותמ"ל בכל הנוגע לאישורה של תכנית במתחם זה. לותמ"ל, בהיותה מוסד תכנון עצמאי, קיימת הסמכות המלאה לדחות תכנית, לאשרה בשינויים או לאשרה ללא שינויים".

שר האוצר משה כחלון. צילום: גלעד קוולרצ'יק

שר האוצר משה כחלון. צילום: גלעד קוולרצ'יק

באשר לטענה של פביאן בעניין ההרכב שקיבל את ההחלטה שהשר היחיד שנכח בישיבה היה שר האוצר משה כחלון כותבים ממשרד המשפטים: "יצוין, כי ההחלטה התקבלה כדין. כך, בהתאם לסעיף 33 לתקנון הממשלה שכותרתו 'מניין בישיבת ועדת שרים', קובע כי 'ישיבות ועדת השרים יתקיימו בכל מספר משתתפים, ובלבד שישתתף בהן יו"ר הוועדה (במקרה הזה מדובר בכחלון; מ.ל.ג) או ממלא מקומו'. בענייננו בדיון ובקבלת ההחלטה להכריז על המתחמים השתתף יושב ראש הוועדה (שר האוצר), ומשכך ההחלטה עומדת בדרישות ההרכב על פי תקנון הממשלה. עוד יצוין, בהקשר זה, כי בהתאם לסעיף 37 לתקנון הממשלה, חבר ועדת שרים שנעדר מישיבתה בשעת ההצבעה בהצעה, בשל אחת מן הנסיבות המפורטות בסעיף 37 (ג) לתקנון, רשאי היה להצביע על ההצעה באמצעות מסירת הודעה בכתב מראש למזכיר הוועדה, וכאמור לעיל, כל אחד משרי הממשלה, אליהם הופצה ההחלטה, רשאי היה לערור עליה בתוך שבועיים".

פביאן מסר בתגובה: "החלטת קבינט הדיור ב-31.12.2018, עיתויה ואופן קבלתה, הם מקוממים, וכעת מקוממים גם נימוקי היועץ המשפטי לממשלה המגנים על קבלת החלטה זו. מדובר בעניין מהותי לעתיד העיר הרצליה ולתכנונה בשנים הבאות בכלל, ולשכונות צפון הרצליה בפרט. זאת גם אם כרגע אין תשתיות מספיקות כידוע לבניית 11,000 ויותר יחידות דיור בצפון הרצליה, כך שלא ניתן לבנות מספר יח"ד כאלה באופן מיידי, וגם אם כרגע לא נקבו במספר יח"ד ספציפי בהחלטת קבינט הדיור.

"למרות שההחלטה עצמה שהתקבלה בקבינט לא נוקבת במספר יח"ד, ושונתה בעקבות מכתב קודם שלי לשרי הקבינט בו דרשתי להסיר את הנושא מסדר היום, בין היתר בשל התחייבות שלטונית של השר כחלון ב-30 באוקטובר 2018 לתושבי הרצליה, ההחלטה הנוכחית משאירה את ההחלטה לתכנון הוותמ"ל בהמשך, באופן שאין גבול עליון למספר הדירות, וזה יכול להגיע בתרחישים שונים גם ל-11,000-16,000 יח"ד בצפון הרצליה בשנים הבאות – כך שכחלון לכאורה לא מפר הבטחה לתושבי הרצליה, אך בפועל העביר את גורל צפון הרצליה לידי מכונת התכנון והבנייה המאסיבית של הותמ"ל, שבהגדרה נותן עדיפות למקסימום יח"ד".

עוד הוסיף פביאן: "מה שמקומם במיוחד ובאופן יוצא דופן הוא שהחוק (הוראת שעה) בעניין פעילות הוותמ"ל בכלל במדינת ישראל אמור לפוג באוגוסט 2019, וייתכן מאוד שכנסת וממשלה חדשה בכלל לא יחדשו ויאריכו אותו והוותמ"ל בכלל יפסיק להתקיים….ואז גם בצפון-הרצליה וגם בכלל יצטרכו לתכנן כרגיל, על ידי ועדות התכנון ותהליכי התכנון הנורמליים. במקום להכיר בכך שישנן בחירות, וצריך להשאיר נושא מהותי כל כך לתהליכים דמוקרטיים מקובלים, משתמשים בנימוק שהחוק עשוי לפוג באוגוסט 2019, כנימוק מרכזי למה צריך לקבל החלטה כזו בתקופת בחירות…עולם הפוך. פקיעת חוק, שיתכן שהכנסת הבאה לא תאריך בכלל בחודשים הקרובים, מאפשר ומשמש נימוק לקבלת החלטה דחופה בתקופת בחירות על דברים מהותיים, במסגרת הליכי תכנון חריגים ומיוחדים….

"למרות הבחירות, לשר כחלון לכאורה היה דחוף לקבוע עובדות שיאפשרו בשנים הקרובות לתכנן ולבנות בצפון הרצליה אלפים רבים מאוד של יח"ד… ולא להשאיר את זה לתכנון רגיל ונורמלי של העיר בשנים הקרובות, וזה עוד בזמן שהעיר צריכה להחליט על תכנית מתאר עירונית כוללת עד לשנת 2035…המספרים הנ"ל בצפון-הרצליה זה שליש עיר שמועברת כאן לתכנון בכלל של הוותמ"ל ומינהל מקרקעי ישראל עם עדיפות ליח"ד רבות ככל האפשר. איך הרצליה בכלל יכולה לתכנן תכנית מתאר ככה?

"להבנתנו, ניתן לטעון בבית משפט שיש כאן לכאורה הודאה שמדובר במחטף, שנעשה דחוף דווקא כעת – בזמן מערכת בחירות, דווקא בגלל חוק שנוי במחלוקת במדינה, שיכול לפוג בתוך חודשים בודדים מספר החוקים של מדינת ישראל. מאידך, השארת החלטת קבינט שרים זו בתוקף מכשירה מיידית בשבועות ובחודשים הקרובים את עבודת הוותמ"ל על שטחים הנמצאים בתחום השיפוט של העיר הרצליה".

פביאן מסר גם כי ביום שישי התקיימה ישיבה בעניין של פעילי צפון הרצליה, קבוצות בינוי שפוי והרצליה איכות חיים, והוחלט לצאת במבצע גיוס כספים בקרב תושבי הרצליה ופעילי הקבוצות המתנגדות לפעילות הותמ"ל בהרצליה במטרה להגיש עתירה לבג"ץ נגד החלטת קבינט הדיור כפי שמאפשר החוק, תוך 45 יום מ-31.12.18, כלומר בתוך כשבועיים. העתירה תתבסס על הפניות של פביאן לשרי הקבינט ועל הפנייה של עו"ד חיה ארז בשמו ליועמ"ש, ובעקבות תשובת היועמ"ש.

אולי יעניין אותך גם

תגובות

6 תגובות
 1. יהושוע שאבי

  פתח תקווה דוגמא למופת להתפתחות אורבנית מדהימה בונים שם לגובה רב ואין שם ליצנים כמו פביאן. אומר שוב הרצליה לא דומה לשום עיר היא נקראת עש חוזה המדינה וצריך להקים בה פרוייקטים גדולים מחלפים א. תעשייה קלה .בנייה לגובה רב כולל מרכז העיר לדוגמה רובע סוקולוב העצמאות בן גוריון להרוס הכל ולבנות מגדלים של 30 קומות עם שדרות עסקים וחניון ענק של 4 קומות וקניון תחתית. ואז אפשר לסגור את הכביש בסוקולוב לתנועה. לבנות מנהרה שתחצה את העיר הכל אפשרי צריך להעז לשנות את העיר לגמרי. העיר נבנתה ללא תוכנית מראשיתה אז קמים טמבלים כמו פביאן שלא רואה את התפתחות העיר והמדינה היפה שלנו.

 2. לשאבי

  שאבי מספיק לכתוב שטויות.מי שמכיר את האזור יודע שאי אפשר לתקוע שם אלפי יחידות דיור כשאין שום תשתיות מינימליות שלא לדבר על כבישים ומוסדות.לדחוס אנשים בקוביות בטון זה בא לשרת את הטירוף של איש אחד בלבד שנקרא משה כחלון שעוד חודשיים הוא כבר לא יהיה רלוונטי

 3. משה

  מקווים שיצליח . השאלה לאן נעלמו יש עתיד ,מר"צ והירוקים, שלא לדבר על ראש העיר שלנו . אנחנו בסך הכול חודשיים אחרי הבחירות ונראה שכמעט כולם פשוט לא תכננו שום ניסיון אמיתי לעצור את תוכניות הבנייה המטורפות בהרצליה שפשוט תקרוס – שום שביל אופנים או איזה נת"צ לא יפתור את זה, אסור לכנות כל כך הרבה יחידות דיור .

 4. לבנות לבנות לבנות

  זה לא יאומן איך החלטה כזאת חשובה וגורלית מתקבלת בישיבה אחת עם שר אחד שזמנו עבר ואך אחד במדינה לא מניד עפעף.

 5. רןזן

  צריך לזרוק את כל הוותמל והעומדת בראש לים .עכשיו כולל שאבי החכם

 6. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  הותמל זה פיגוע כלכלי.לא יעלה על הדעת ששני אנשים שיושבים בירושלים מחליטים על דעת עצמם לבנות איפה שבא להם מבלי לראות את המציאות. ומאות אלפי אנשים שגרים ומתפרנסים שם שחייהם יהפכו לגיהנום אין להם בכלל זכות להתנגד לזה.

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון הרצליה"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר